رحلت امام(ره)

 

نشنو از نی نی حصیری بینواست                               بشنو از دل دل حریم کبریاست

نی چوسوزد خاک و خاکستر شود                              دل چو سوزد خانه ی داور شود

 

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط سید سجاد سیف السادات |